ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵖ

ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵖ

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⵉⵏ, ⴳ ⵓⴷⴼⵏⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉⵥⵓⵕⵉⴼⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵡⵣ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵍ ⴰⵥⵓⵕⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⵙ ⵓⵎⴷⵔⵓ ⴰⵡⵏⴽⴰⵏ ⴷ, ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵛⴱⴰⴱⴱⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵥⵍⵉ.

ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵖⴷ, ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵉⵏⴰⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵛⴱⴰⴱⴱⵓ ⴳⴰⵏ:

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⵉⵢⴷⴰ ⴷ ⴹⴹⴰⴱⵉⵟ:

 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⴹⴼⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴳⴰⵏ;
 • ⴰⵙⵏⵎⵍ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵉⵟ ⴷ ⴷⴷⵉⵡⴰⵏⴰ ⴷ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ;
 • ⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵙⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ;
 • ⴰⴼⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵓⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

. ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵕⴼ :

 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⴰ ⵏ  ⵉⵎⴳⴰⴷⴷⴰⴷⵜⵏ  ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ  ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⴹⴼⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴳⴰⵏ;
 • ⵉⵙⴷⵍⴰⵏ ⵉⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ;
 • ⵜⵉⵎⵣⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴹⴰⴼ

 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵓⵥⵕⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ, ⵙ ⵎⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵜⵓⵥⵕⵉⴼⵜ ⵣⵉ ⵓⵡⵏⴽ ⵏⵖⴷⴷ ⵣⵉ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵓⵥⵕⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴽⴰⵍⵉⵏ;
 • ⵉⵍⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵍ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵍ.

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ :

 • ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵣⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵜ ⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ;
 •  ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵡⴰⵢⵣⵣⵔⵉⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ;
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⴷ ⵓⵥⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵓⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ; 
 • ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵢⵓⵖⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵜⵓ ⵏⵏⵙⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵎⴰⴼⴰⵢ, ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ  ⵓⵎⴰⵡⵙ ⴰⴷ :

 • ⵉⵃⵉⵢⵉⵍ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵉⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ;
 • ⵢⵉⵡⵣ ⵅⴼ ⵜⵏⵄⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵣⵉ ⵜⵙⵏⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

MEF toujours avec vous...